Adaptujme sa na zmenu klímy v mestách aktívne a prispejme k ochrane biodiverzity v nich

Základné údaje:
  • Typ zdroja: brožúry, plagáty a letáky
  • Vydal/zostavil SAŽP
  • Rok vydania 2020
  • Cena Bez poplatku
  • Distribúcia Elektronická
  • Kontakt pre objednávku neuvedené

Adaptujme sa na zmenu klímy v mestách aktívne a prispejme k ochrane biodiverzity v nich

Dôsledky zmeny klímy na Slovensku sa (podobne ako inde) najviac prejavujú v tých sídlach mestského typu, ktoré sú charakteristické vysokou hustotou zaľudnenia, vysokým podielom zastavaného územia a nepriepustných, spevnených povrchov a vysokou koncentráciou hospodárskej činnosti a infraštruktúry.

Len informovaná spoločnosť sa dokáže pružne prispôsobiť zmene, zvládať krízové situácie a pokračovať v rozvoji.

Leták je určený najmä pre odborných pracovníkov odborov životného prostredia  a odborov územného plánovania.

Ďalšiu informačnú a metodickú podporu pre samosprávy  v oblasti adaptácie na zmenu klímy nájdete na stránke:

https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/starostlivost-o-krajinu/zelena-infrastruktura/zelena-infrastruktura-v-procese-adaptacie-na-zmenu-klimy/informacna-a-metodicka-podpora-pre-samospravu/

https://www.sazp.sk/sazp/organizacne-clenenie/odbor-starostlivosti-o-sidla-regiony-a-krajinu.html