"Vieme, čo dýchame?" - výzva pre 2. st. ZŠ a žiakov 1.-4. ročníka osemročných gymnázií

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia vyhlasuje výzvu pre základné školy a osemročné gymnáziá na Slovensku na meranie koncentrácií oxidov dusíka NOx, ktoré pochádzajú primárne z dopravy. Meranie bude prebiehať na dvoch miestach pri škole počas 4 týždňov prostredníctvom pasívnych vzorkovačov, umiestnených podľa našich inštrukcií.

Aktivita je určená pre žiakov II. stupňa ZŠ a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií. Žiaci budú pracovať s mapou a spolu s manažérmi kvality ovzdušia (MKO) identifikujú miesta v blízkosti školy, kde môže byť ovzdušie vplyvom dopravy znečistené viac a kde menej. Žiaci budú za pomoci pedagógov a MKO následne inštalovať pasívne vzorkovače (trubičky). Pravidelne ich budú kontrolovať, či nedošlo k ich poškodeniu alebo odcudzeniu. Vybrané triedy budú sledovať vývoj počasia a jeho prípadné výkyvy a zmeny si budú značiť do pracovných hárkov. Okrem toho môžu žiaci spolu s učiteľmi zistiť, či sa v blízkosti ich školy (v meste/obci) nachádza aj monitorovacia stanica kvality ovzdušia (na webe dnesdycham.sk) a priebežne sledovať aj vývoj kvality ovzdušia. Prípadne je k dispozícii mobilná aplikácia (Dnes Dýcham), kde je možné sledovať stav ovzdušia priamo z mobilu.