Medzinárodná online konferencia ZMENA KLÍMY – AKO NA TO?

Dovoľujeme si pozvať Vás na medzinárodnú online konferenciu CLIMADAM s názvom ZMENA KLÍMY – AKO NA TO?

Témy:

  • KLIMATICKÁ ZMENA - adaptácia na klimatickú zmenu, zmierňovanie jej následkov od globálnej až po miestnu úroveň
  • UDRŽATEĽNÁ DOPRAVA - zmeny v systémoch dopravy s cieľom znižovať jej negatívny vplyv na ovzdušie a klímu

Prosíme o online registráciu na tomto odkaze najneskôr do 11.4.2021. Na základe registrácie Vám budú zaslané prihlasovacie údaje na konferenciu.

Program konferencie:

8:45 Vstup do virtuálneho lobby

9:00 Úvod:

Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja; Anatolii Poloskov, predseda Zakarpatskej oblastnej štátnej administrácie; Jana Dacková, Ministerstvo  investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – informácia o Grantoch EHP, predstavenie programu; Monika Višňovská, koordinátorka projektu – Predstavenie projektu CLIMADAM; ataliya Kablak, koordinátorka ukrajinskej časti projektu - Aktivity a očakávané výsledky implementácie projektu CLIMADAM na Ukrajine; Bohdan Andriiv, primátor mesta Užhorod – Dopravný model pre mesto Užhorod.

9:30 BLOK: Klimatická zmena – adaptácia a zmierňovanie následkov od globálnej po národnú úroveň

- Adaptácia na klimatickú zmenu na národnej úrovni - Jozef Škultéty, riaditeľ Odboru politiky zmeny klímy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

- Politika v rámci zmeny klímy – ukrajinský pohľad - Oleksandr Artemenko, zástupca riaditeľa odboru klimatickej politiky a ochrany ozónovej vrstvy, Ministerstvo ochrany životného prostredia a prírodných zdrojov Ukrajiny; Mykhailo Chyzhenko, vedúci oddelenia politiky adaptácie na zmenu podnebia a podávania správ o zmene podnebia, Ministerstvo ochrany životného prostredia a prírodných zdrojov Ukrajiny

- Klimatická zmena a potreba obnovy krajiny - Jan Pokorný, riaditeľ Třeboňského inovačného centra ENKI, o.p.s.

11:00 2. BLOK: Klimatická zmena – adaptácia a zmierňovanie následkov od regionálnej po miestnu úroveň

- Klimatická zmena a jej prejavy - Pavel Šťastný, klimatológ, Slovenský hydrometeorologický ústav 

- Prezentácia hydrometeorologického ústavu Ukrajinskej národnej akadémie vied - Volodymyr Osadchy, riaditeľ Ukrajinského hydrometeorologického ústavu Ukrajinskej národnej akadémie vied

- Adaptačná stratégia voči klimatickej zmene pre Košický samosprávny kraj - Ján Dzurdženík, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. 

- Adaptačné a mitigačné opatrenia v meste - Pavol Mészáros, HUBa Coworking

- Možnosti revitalizácie poľnohospodárskej a lesnej krajiny - Ladislav Židek, Ekoenergia o.z., Pavol Šutý, Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta

13:00 3. BLOK: Udržateľná doprava ako opatrenie na zmierňovanie zmeny klímy

- Dopravná stratégia Ukrajiny na obdobie do roku 2030. Mestská hromadná doprava na Ukrajine - Hamlet Pohosyan, generálny riaditeľ riaditeľstva cestnej a elektrickej mestskej dopravy, Ministerstvo infraštruktúry Ukrajiny

- Vypracovanie vysokokvalitného dopravného modelu mesta. Získavanie aktuálnych údajov na prijímanie optimálnych a vyvážených rozhodnutí o zmene dopravnej infraštruktúry - Vasyl Pynzenyk, zástupca primátora mesta Užhorod

- Optimalizácia verejnej dopravy - Petro Bobyk, vedúci odboru dopravy Užhorodskej mestskej rady

- Doprava v Užhorode a okolí - problémy a ich riešenie - Dmitry Bespalov, zástupca spoločnosti "A + C" 

- Autobusová doprava ako jedna z foriem udržateľnej dopravy - Miroslav Fazekaš, Košický samosprávny kraj 

- Železničná doprava ako jedna z foriem udržateľnej dopravy - Marek Kasa, Železničná spoločnosť Slovensko

- Cyklo infraštruktúra ako jedna z foriem udržateľnej dopravy a jej napojenie na dopravnú infraštruktúru - Martin Bolo

(zmena programu je vyhradená)

Podujatie je podporené z grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Organizátori:

Monika Višňovská, +421 904 201 589, monika.visnovska@arr.sk

Ján Dzurdženík, +421 911 260 628, jan.dzurdzenik@arr.sk

 

 

Obrázok, na ktorom je text

Automaticky generovaný popis

Súvisiaca udalosť