KLIMATICKÁ ŠTUDENTSKÁ VÝZVA – aplikuj biomimikry

KLIMATICKÁ ŠTUDENTSKÁ VÝZVA – aplikuj biomimikry

NAVRHNITE INOVÁCIU, ktorá nám pomôže lepšie zvládnuť klimatickú zmenu

školský rok 2021/2022

Čo keby som sa zakaždým, keď idem niečo vymýšľať, opýtal(a): „Ako by to vyriešila príroda?“ (Janine Benyus, biologička a autorka knihy Biomimicry: Innovation inspired by nature)

Biomimikry (inovácia inšpirovaná prírodou) sa stáva v celom svete  hybnou silou inovácií pre udržateľnú budúcnosť. Viaceré subjekty na Slovensku sa preto spojili a vyhlasujú výzvu pre 13-19 ročných študentov, aby aplikovali biomimikry a navrhli inováciu inšpirovanú prírodou, ktorá sa môže stať súčasťou riešení klimatickej krízy, prípadne napomôcť adaptácii na klimatickú zmenu.

Výzva je inšpirovaná projektom BioLearn, v rámci ktorého vznikli vzdelávacie materiály (www.biolearn.eu) a podobnou súťažou, ktorú vyhlasuje Biomimicry Institute https://biomimicry.org/youthdesignchallenge/.

Čo je úlohou tímu

Založte si výskumný tím a uplatnite biomimikry (inovácie inšpirované prírodou) pri riešení problémov spojených s adaptáciou alebo zmierňovaním zmeny klímy. Ako tréner budete sprevádzať svojich študentov pri štúdiu toho, ako sa organizmy v prírode prispôsobili podobným problémom a výzvam, a to, čo sa naučia, uplatniť pri inovatívnych riešeniach.

Tip: ak si neviete vybrať tému, skúste preskúmať problémy, ktoré ovplyvňujú vašu školu či miestnu komunitu.

Časový harmonogram pre školský rok 2021/22:

 • Registrácia (link na formulár): do 15.10.2021
 • Úvodný webinár: 11.10.2021 o 14:00 hod (prihlášky na medal@cea.sk alebo prostredníctvom formulára)
 • Individuálne konzultácie (mailom): október - november 2021
 • Prihlásenie návrhu na inováciu do súťaže (neverejná úroveň): do 15. decembra 2021
 • Výber finalistov (max. 10): do 15. januára 2022
 • Rozpracovanie návrhov + natočenie videa: do 15. apríla 2022
 • Celoslovenské kolo formou mini konferencie - osobná prezentácia projektov – finalistov a vyhlásenie víťaza: máj 2022

Ceny

Tri víťazné tímy si rozdelia čiastku 5000 eur. Zvyšní finalisti získajú ceny v štýle zero waste (napr. zážitkový program v Zoo Bojnice).

Obsah a forma študentských návrhov

Tím by mal vybrať jednu z tém výzvy a navrhnúť konkrétnu inováciu, ktorá by nám v budúcnosti mohla pomôcť spomaliť klimatickú zmenu, lepšie zvládať jej prejavy a lepšie sa cítiť v interiéri či exteriéri. Príklad: tím študentov navrhne slnečník, ktorý bude vyrobený z udržateľných materiálov a jeho tvar / materiál bude inšpirovaný biologickou stratégiou prírodných organizmov.

 1. kolo: návrh treba predložiť vo forme power-point prezentácie s odkazom na biologickú stratégiu, ktorou sa študenti inšpirovali pri svojom návrhu (max. 10 slidov). Zoznam stratégií, ktorými sa môžu žiaci inšpirovať je na stránke asknature.org.
 2. kolo: finálny výstup (návrh / riešenie), ktorý budú tímy finalistov predstavovať na konferencii a obhajovať pred odbornou porotou, môže mať formu:
 • hotového modelu
 • výkresovej prípravy / plagátu a pod.
 • projektu, v ktorom treba v krokoch popísať, čo je potrebné na realizáciu inovácie, odporúčanou súčasťou je vyjadrenie odborníka k téme (napr. oponentský posudok), nákres / štúdia

Študenti by mali popísať, ako postupovali pri vytvorení svojho návrhu – prečo si zvolili danú tému, s akými problémami sa museli popasovať, čo všetko museli brať do úvahy, čo sa pri realizácii projektu naučili.

V procese tvorby návrhu ho treba konfrontovať s deviatimi prírodnými princípmi od Janine Benyus. Pri postupných vylepšeniach im pomôže hodnotiace koliesko.

Témy výzvy :

 • Čo nás príroda učí o zvládaní extrémov počasia? (prílišné teplo, extrémne sucho / zrážky, zima, vlhko, povodne / záplavy)
 • Čo nás príroda učí o úspore energie? (slnečná energia, suroviny, bývanie...)
 • Čo nás príroda učí o tom, ako vytvárať príjemné miesta pre život? (centrá miest, školská záhrada, trieda...)

Kto sa môže zapojiť 

Klimatická študentská výzva je tímová súťaž pre 13-19 ročných študentov. Tím sa skladá z dvoch až šiestich študentov a jedného až dvoch dospelých trénerov spojených so školou alebo vzdelávacou organizáciou.

Iniciatíva poskytuje rámec pre formálne aj neformálne vzdelávanie na zavedenie biomimikry ako inovatívneho vzdelávacieho konceptu, ktorý motivuje k prírodovednému vzdelaniu v kombinácii s technickými zručnosťami (STEM) a rozvíja prvky projektového vyučovania a bádateľských zručností. Na účasť vo výzve nie sú potrebné predchádzajúce skúsenosti s konceptom biomimikry.

Čo sa žiaci naučia / čo získajú v procese tvorby projektu?

 • Spájať dômyselné riešenia prírody s výzvami, pred ktorými stojí ľudstvo v súvislosti s klimatickou krízou.
 • Motiváciu stať sa lepšími pozorovateľmi prírody a schopnosť vidieť za biologickými stratégiami funkcie a vzťahy.
 • Schopnosť identifikovať, ako môžu formy, procesy a systémy v prírode inšpirovať inovatívny trvalo udržateľný dizajn.
 • Dôvera vo vytváranie, vymýšľanie a ponúkanie riešení zložitých problémov.
 • Ako veda a dizajn ovplyvňujú spoločnosť a prírodný svet.

Organizátor súťaže Klimatická študentská výzva – aplikuj biomimikry

Centrum environmentálnych aktivít, www.cea.skwww.biolearn.eu

Generálny partner:

Nadácia Dionýza Ilkoviča, https://nadaciadi.sk

Partneri:

Národná zoo Bojnice, www.zoobojnice.sk

Zelená škola, www.zelenaskola.sk

Špirála - sieť environmentálne výchovných organizácií, www.spirala.sk

SUSTO - Sustainability Tools, spol. s r.o., www.susto.earth