INTERREG V-A SK-CZ 2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2021/13. Termín uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej „žiadosť o NFP“) je 15.10.2021.

Prioritná os 2:  Kvalitné životné prostredie

Investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

 

Programová oblasť zahŕňa oblasti pohraničia na úrovni NUTS III. V SR ide o územie Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja a v ČR o územie Juhomoravského, Zlínskeho a Moravskosliezskeho kraja.

 

Deadline: 15. október 2021

 

Oprávnené aktivity:

 • Typ aktivity A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva
 • Typ aktivity B) Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít
 • Typ aktivity C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne
 • Typ aktivity E) Činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov založených na využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva, t.j. spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov

 

Oprávnení žiadatelia

 • štát a jeho organizačné zložky
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom
 • územná samospráva a jej organizačné zložky
 • organizácie zriaďované krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
 • záujmové združenia právnických osôb
 • mimovládne organizácie, neziskové organizácie, občianske združenia
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)
 • okresné a krajské organizácie cestovného ruchu

 

Nadnárodné partnerstvo

V rámci programu sú podporované iba spoločné projekty zahrňujúce partnerov, ktorí spolupracujú a pochádzajú z oboch krajín zúčastnených na Programe.

Pri výbere projektov bude kladený dôraz na pozitívny cezhraničný dopad (spoločenský dopad, dopad na cieľové skupiny, finančný dopad, územný dopad).

Nariadenia stanovujú podmienku splnenia min. troch kritérií spolupráce zo štyroch definovaných, pričom platí, že prvé dve kritéria sú povinné:

 • spoločná príprava projektu
 • spoločná realizácia projektu
 • spoločný personál
 • spoločné financovanie  

Rozpočet projektu

Minimálna výška finančného príspevku z EFRR na projekt predstavuje 200 000 €, maximálna výška žiadaného finančného príspevku nie je stanovená. Maximálna miera podpory zo zdrojov Európskej únie je 85 % z celkových oprávnených výdavkov. Miera spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre príspevkové organizácie je 15 %. Financovanie je formou refundácie.

 

Oprávnený výdavky

Priame výdavky:

 • príprava projektov – max. 5 % z celkového rozpočtu
 • personálne výdavky
 • cestovné a ubytovanie
 • výdavky na expertízu a iné externé výdavky
 • výdavky na vybavenie
 • investície – max. 10 % z celkového rozpočtu

Nepriame výdavky uplatňujúce sa paušálne:

 • kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

 

Kontaktný bod

e-mail: infoservis@mirri.gov.sk

Viac informácii o výzve nájdete na priloženom linku webovej adresy výzvy.