Dve výzvy na zapojenie sa do projektov

Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma dňa 15.12.2020 vyhlásilo otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC04 - (ClimaLocal) s názvom „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí" financovanú z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a výzvu kód ACC05 - (ClimaInfo) s názvom „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy" financovanú z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výzvy sú určené všetkým subjektom, verejným alebo súkromným, komerčným alebo nekomerčným a mimovládnym organizáciám, zriadeným v prijímateľskom štáte ako právnické osoby.

Uzávierka výziev je 26. februára 2021.

https://minzp.sk/eea/vyzvy/acc04-climalocal/

https://minzp.sk/eea/vyzvy/acc05-climainfo/

Stránka výzvy: https://minzp.sk/eea/vyzvy/