Články

Zavreté školy otvorili nové výzvy aj pre digitálne environmentálne vzdelávanie

Zvolen, 9.4.2020; Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania (NLC – ÚLPV) pripravuje každoročne projekty zamerané na prácu s verejnosťou a podporu environmentálneho vzdelávania. V súčasnom nepriaznivom období  šírenia ochorenia COVID- 19 je praktická realizácia projektov v štandardnom režime nemožná, a tak pristúpilo k digitálnemu environmentálnemu vzdelávaniu.

 

Viac..

LESNÁ PEDAGOGIKA

Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy je učenie o lesnom ekosystéme a výchove človeka k trvalo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. Aktivity lesnej pedagogiky zabezpečujú certifikovaní lesní pedagógovia a je určená všetkým cieľovým skupinám, najmä deťom a mládeži. Využíva aktivizujúce metódy a formy zážitkového učenia a projektového vyučovania. Poskytuje nielen vedomosti, ale oslovuje aj emocionálnu stránku človeka, podporuje získavanie zručností aj celostný rozvoj osobnosti. Koordinátorom lesnej pedagogiky je Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania, ktoré z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR koordinuje lesnú pedagogiku na Slovensku.

Viac..

Udalosti