Globálne vzdelávanie

Základné údaje:

CIEĽOM vzdelávania je prostredníctvom rozvíjania kľúčových kompetencií ako schopnosť kriticky myslieť, vyjadriť vlastný názor, pracovať v tíme či riešiť konflikty prehĺbiť u absolventov porozumenie globálnych tém. Absolvent bude:

- chápať miestne, národné a globálne otázky, ich prepojenosť a vzájomnú závislosť krajín, populácií, kultúr a komunít

- chápať prepojenie medzi vlastným životom a životmi ľudí z iných častí sveta

- mať zvýšené povedomie o ekonomických, sociálnych, politických a environmentálnych aspektoch, ktoré ovplyvňujú náš život v globálnych súvislostiach

- schopný zrealizovať aktivity na témy globálneho vzdelávania mládeže

- schopný prezentovať svoju skúsenosť a správne analyzovať a zhodnotiť výsledky svojej práce

- schopný rozvíjať schopnosti, postoje a hodnoty, ktoré umožňujú ľuďom spolupracovať a prispievať tak k zmene a uvedomelému rozhodovaniu nad vlastným životom

Globálne vzdelávanie pripravuje účastníkov na to, ako čeliť súčasným globálnym výzvam. Zároveň podporuje praktické využitie získaných poznatkov v reálnom živote.

Úspešný absolvent obdrží osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou podľa zákona 282/2008 Z. z. v znení zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách.projektov použiť.

 

Cieľová skupina:

pracovníci s mládežou

mládežnícki vedúci

mládežnícki/mladí dobrovoľníci

zástupcovia samospráv

pracovníci s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami mládeže

Termín:
1. fáza (20 hodín) prebieha online v dňoch 22.-25.10. 2020
2. fáza prebieha dištančne v trvaní 10 hodín (práca na doma)
3. fáza (20 hodín) prebehne v termíne: 19. – 22.11. 2020

prihláška tu: https://bit.ly/2GAXL5v

Podobné udalosti

EKOPLAGÁT ´20 - medzinárodná súťažná prehliadka plagátov