CITES

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) je medzinárodný dohovor, ktorý bol podpísaný v roku 1973 vo Washingtone. Cieľom dohovoru je postaviť svetový obchod s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta tak, aby sa dosiahla ich ochrana pred úplným vyhubením vplyvom bezohľadného získavania pre obchodné účely. Pristúpilo k nemu 183 krajín sveta, pod ochranou CITES je približne 5 950 druhov živočíchov a 32 800 druhov rastlín.

Na Slovensku je dohovor CITES uplatňovaný od roku 1992, problematika CITES je na úrovni EÚ upravená predovšetkým nariadením Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a jeho vykonávacími nariadeniami. Na národnej úrovni zákonom č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacou vyhláškou.

Ohrozené druhy rastlín a živočíchov sú podľa stupňa ohrozenia zaradené do štyroch príloh A až D nariadenia Rady (ES) č. 338/97. Režim obchodovania je pre druhy zaradené v jednotlivých prílohách odlišný. Najprísnejšie je regulovaný obchod s druhmi zaradenými do prílohy A. Legislatíva upravuje podmienky na dovoz, vývoz, opätovný vývoz, tranzit a komerčné využívanie exemplárov druhov živočíchov a rastlín zaradených v prílohách A až D a ďalšie opatrenia na zabezpečenie kontroly ich držby, preukazovania pôvodu, vedenia evidencie, nezameniteľného označovania, či vymáhania práva na území Slovenskej republiky.