Tvorivý pedagóg

Prílohy

Názov Náhľad Odstrániť
Pridať súbor


Fotodokumentácia

Názov Náhľad Odstrániť
Pridať súbor
Polia označené * sú povinné

Ako mám vyplniť formulár aktivity?

 • Škola - názov a presná adresa školy
 • Autor a Kontakt - meno pedagóga (prípadne pedagógov), ktorý aktivitu pripravil a jeho kontaktné údaje
 • Súťažná kategória - vyberte kategóriu, v ktorej súťažíte
  A) Materské školy
  B) Základné školy (B1: I. stupeň, B2: II. stupeň)
  C) Stredné školy
 • Podtéma - vyberte oblasť/oblasti, na ktoré sa aktivita zameriava. Viac informácií o téme nájdete tu: https://www.ewobox.sk/sazp/zeleny-svet/tvorivy-pedagog
 • Aktivita - krátky výstižný názov aktivity, vyplývajúci z obsahu aktivity a jej zamerania na danú tému
 • Cieľ - výchovno-vzdelávací cieľ, čo majú deti dosiahnuť, vedieť formulovať. Oboznámiť sa, uvedomiť si, pochopiť...
 • Cieľová skupina - vek detí alebo ročník, pre koho je daná aktivita venovaná
 • Minutáž - trvanie aktivity (príklad: 10 minút, 30 minút)
 • Potrebujem k tomu - zoznam pomôcok potrebných na realizáciu aktivity (príklad: obrázky, nožnice, magnetická tabuľa, magnety, kartičky uvedené v prílohách)
 • Provokačná myšlienka/motivácia - zaujímavá úvodná informácia (motto, číselný údaj, obrázok, výrok a pod.), nabádajúca k zamysleniu a diskusii (príklad: Dospelý človek denne vdýchne 10 000 až 20 000 litrov vzduchu. Najmenšie častice a plyny sa dostávajú až do najhlbších častí pľúc a môžu preniknúť do krvi, a následne do všetkých častí ľudského organizmu.)
 • Priebeh – stručný postup aktivity adresovaný učiteľovi v 2. os. množného
  1. Pozrite si rôzne obrázky znečistenia vzduchu a ich vplyv na životné prostredie
  2. Deti rozdeľte podľa možností do päťčlenných skupín a rozdajte im obidva druhy kartičiek.
  3. ...
 • Rozvijajúce aktivity - opísaný priebeh doplňujúcich aktivít, v 2. osobe množného čísla, ktoré rozvíjajú alebo utužujú poznatky získané v hlavnej aktivite a ktoré môže učiteľ zaradiť počas rôznych činností v rámci dňa, napr. pri ranných hrách, diskusnom kruhu, pohybových a relaxačných cvičeniach, pri pobyte vonku, na turistickej prechádzke, atď. Uveďte formu aktivity a jej stručný priebeh, napr. Brainstorming, Pokus, Pozorovanie, Dramatizácia, Didaktická hra, Pohybová hra, Výtvarná činnosť, Hádanka, Zmyslová aktivita, Demonštrácia…
 • Prílohy - ak si aktivita vyžaduje doplnkové informácie (pracovné listy, tabuľky, obrázky, štatistiky, schémy, doplnkové texty a pod.), uveďte ich v prílohách (príklad: Príloha 1 Zdroje znečisťovania ovzdušia)
 • Fotodokumentácia - nepovinná; vložte dve až tri fotografie dokumentujúce postup pri realizácii aktivity s deťmi