Propozície

Organizácia a priebeh:

Organizátor
Slovenská agentúra životného prostredia
Termín vyhlásenia súťaže
19. augusta 2021
Termín uzávierky súťaže
10. februára 2022
Termín hodnotenia
Koniec februára
Miesto konania výstavy
Slovenská agentúra životného prostredia, BB
Ceny do súťaže venuje SAŽP, oceňujú sa vždy najlepšie práce v jednotlivých súťažných kategóriách bez poradia. Porota súťaže si vyhradzuje právo neudeliť cenu v kategórií.

Podmienky zaradenia súťažných prác do súťaže

Podmienkou zaradenia práce do súťaže je registrácia cez online formulár a následne fyzické zaslanie do termínu uzávierky na adresu organizátora. Každá výtvarná práca musí mať na zadnej strane uvedené: názov práce, meno autora alebo autorov, vek autora a zaradenie do kategórie.

Súťažné práce posielať s označením na adresu:
ZELENÝ SVET 2021
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Kontakt:

Zaslaním prác do súťaže autor súhlasí s ich ďalším využitím pre vzdelávacie, propagačné, výstavné a osvetové aktivity realizované Slovenskou agentúrou životného prostredia. Práce doručené po termíne uzávierky nebudú do súťaže zaradené. Súťažné práce sa autorom ani škole nevracajú!!!

Súťažné kategórie

Výtvarná a digitálna tvorba

1. Kresba, maľba, grafika, kombinované techniky

Kategória

 • Materské školy – deti do 6 rokov
 • Základné školy 1. stupeň - deti do 10 rokov
 • Základné školy 2. stupeň - deti od 11 do 15 rokov
 • Základné umelecké školy - deti do 10 rokov
 • Základné umelecké školy - deti od 11 do 15 rokov
 • Stredné školy – deti od 15 do 20 rokov
 • Špeciálne školy

Technické podmienky

Práce nerolujte a neprehýbajte. Neposielajte práce priestorové, trojrozmerné, zasklené, zarámované ani na CD/DVD nosičoch. Formát práce – maximálne A0.
2. Detský animovaný film

Kategória

 • Základné školy
 • Základné umelecké školy
 • Stredné školy

Technické podmienky

Práce zasielajte na nosičoch Betacam, miniDV, DVcam, DVD. Práce, ktoré nebudú zhotovené technikou animácie porota zo súťaže vyradí (napr. powerpointové prezentácie).
3. Komiks

Kategória

 • Základné školy
 • Základné umelecké školy
 • Stredné školy

Technické podmienky

Práce nerolujte a neprehýbajte. Neposielajte práce priestorové, trojrozmerné, zasklené, zarámované ani na CD/DVD nosičoch. Formát práce – maximálne A0.

Literárna tvorba

Kategória

 • Autori od 10 do 15 rokov (rozprávanie, opis)
 • Autori od 15 do 19 rokov (krátka próza - poviedka, črta, bájka, humoreska, glosa, fejtón...)

Technické podmienky

Do kategórií literárna tvorba sa môžu zapojiť žiaci II. stupňa ZŠ a študenti stredných škôl so svojimi krátkymi epickými žánrami. Maximálny rozsah jednej literárnej práce sú dve strany formátu A4, napísané v programe Microsoft Office Word – písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, maximálne 3 600 znakov. Práce vkladajte do prihlasovacieho formulára.

Tvorivý pedagóg

Kategória

 • Materské školy
 • Základné školy (I. stupeň, II. stupeň)
 • Stredné školy

Technické podmienky

V kategórii tvorivý pedagóg vkladajte práce do online prihlasovacieho formulára.