Propozície

plagat

Organizácia a priebeh:

Organizátor
Slovenská agentúra životného prostredia
Termín vyhlásenia súťaže
25. novembra 2022
Termín uzávierky súťaže
28. apríla 2023
Termín hodnotenia
Máj 2023
Miesto konania výstavy
Online priestor
Ceny do súťaže venuje SAŽP, oceňujú sa vždy najlepšie práce v jednotlivých súťažných kategóriách bez poradia. Porota súťaže si vyhradzuje právo neudeliť cenu v kategórií.

Podmienky zaradenia súťažných prác do súťaže

Podmienkou zaradenia práce do súťaže je registrácia cez online formulár a zaslanie práce s predpísanými náležitosťami. Každá z výtvarných prác musí mať na zadnej strane uvedené: názov práce, meno autora alebo autorov, vek autora a zaradenie do kategórie. Bez týchto náležitostí nebude práca zaradená do súťaže. Súťažné práce musia spĺňať technické podmienky uvedené vyššie (formát, kvalita, nosič) a musia byť zaslané v termíne do 28.apríla 2023 na adresu organizátora súťaže. Podmienkou zaradenia práce do súťaže je registrácia cez online formulár a zaslanie práce s uvedenými náležitosťami.

Súťažné práce posielať s označením na adresu:
ZELENÝ SVET 2022
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Kontakt:

Zaslaním prác do súťaže autor súhlasí s ich ďalším využitím pre vzdelávacie, propagačné, výstavné a osvetové aktivity realizované Slovenskou agentúrou životného prostredia. Práce doručené po termíne uzávierky nebudú do súťaže zaradené. Súťažné práce sa autorom ani škole nevracajú!!!

Súťažné kategórie

Výtvarná a digitálna tvorba

1. Kresba, maľba, grafika, kombinované techniky

Kategória

 • Materské školy – deti do 6 rokov
 • Základné školy 1. stupeň - deti do 10 rokov
 • Základné školy 2. stupeň - deti od 11 do 15 rokov
 • Základné umelecké školy - deti do 10 rokov
 • Základné umelecké školy - deti od 11 do 15 rokov
 • Stredné školy – deti od 15 do 20 rokov
 • Špeciálne školy

Technické podmienky

Práce nerolujte a neprehýbajte. Neposielajte práce priestorové, trojrozmerné, zasklené, zarámované ani na CD/DVD nosičoch. Formát práce – maximálne A0.
2. Detský animovaný film

Kategória

 • Základné školy
 • Základné umelecké školy
 • Stredné školy

Technické podmienky

Práce zasielajte na nosičoch Betacam, miniDV, DVcam, DVD. Práce, ktoré nebudú zhotovené technikou animácie porota zo súťaže vyradí (napr. powerpointové prezentácie).
3. Komiks

Kategória

 • Základné školy
 • Základné umelecké školy
 • Stredné školy

Technické podmienky

Práce nerolujte a neprehýbajte. Neposielajte práce priestorové, trojrozmerné, zasklené, zarámované ani na CD/DVD nosičoch. Formát práce – maximálne A0.

Literárna tvorba

Kategória

 • Autori od 10 do 15 rokov (rozprávanie, opis)
 • Autori od 15 do 19 rokov (krátka próza - poviedka, črta, bájka, humoreska, glosa, fejtón...)

Technické podmienky

Do kategórií literárna tvorba sa môžu zapojiť žiaci II. stupňa ZŠ a študenti stredných škôl so svojimi krátkymi epickými žánrami. Maximálny rozsah jednej literárnej práce sú dve strany formátu A4, napísané v programe Microsoft Office Word – písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, maximálne 3 600 znakov. Práce vkladajte do prihlasovacieho formulára.