Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA


sa koná každoročne na jeseň. Jeho poslaním je prinášať nové nápady, poznatky a informácie z oblasti environmentálnej výchovy. Poskytuje priestor pre aktívnu výmenu skúseností a otvára dvere všetkým priaznivcom environmentálnej výchovy.

Stretneme sa na www.ewobox.sk.

25. – 27. november 2019

penzión Pohoda, Krušetnica

PREZENTÁCIE

ŠIŠKA v znamení ovzdušia a darčekov

Na prvý pohľad ide o dve nezlučiteľné veci, ale 22. ročník festivalu environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA potvrdil koncom novembra 2019 v Krušetnici na Orave opak.

Ovzdušie

V predvianočnom čase bola trojdňová ŠIŠKA darčekom pre približne 100 učiteľov a koordinátorov environmentálnej výchovy zo všetkých kútov Slovenska. Prvý balíček rozbalil Martin Kremler zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) formou úvodnej prezentácie na hlavnú tému tohto ročníka – ovzdušie. Venoval sa v nej zloženiu atmosféry, kolobehu látok v nej a environmentálnym problémom spojeným s ovzduším a ich deleniu. Informoval aj o tom, ktoré znečisťujúce látky na Slovensku monitorujeme a aký majú na ne vplyv rozptylové podmienky. Na prekvapenie mnohých tiež uviedol, že významným zdrojom znečistenia je v zimnom období vykurovanie v domácnostiach. Druhý deň nadväzoval na úvodnú prezentáciu sériou kratších vystúpení rozoberajúcich tému ovzdušia z rôznych uhlov pohľadu. Doprava, ekošoférovanie, vplyv na biotu, spotrebiteľské správanie, ale aj školské projekty s využitím monitoringu ovzdušia vo výučbe. Na otázku „Ako sa viac ohriať a menej smrdieť“ odpovedal Jiří Horák alias Smokeman z Výskumného energetického centra v Ostrave. Jeho interaktívna vedecko-výskumná šou o vykurovaní nenechala nikoho chladným. Počas vystúpenia to parilo, syčalo, žiarilo a vybuchovalo a zažili si to aj deti zo Základnej školy s materskou školou v Krušetnici. Smokeman v roku 2019 navštívil spolu 10 slovenských miest v rámci informačných dní organizovaných SAŽP pod názvom Minimalizujme náklady na kúrenie a prispejme k čistejšiemu ovzdušiu (vykurovanie.enviroportal.sk).


Darčeky

Festival ŠIŠKA je oslavou environmentálnej výchovy a k tej patria aj darčeky. Celkove ich bolo približne 40. Mali podobu prezentácií, ukážok praktických aktivít a tvorivých dielní. Účastníci si mohli odniesť nielen zaujímavé informácie, ale tiež nové publikácie a materiály od viacerých envirovýchovných organizácií. Na festivale bol predstavený nový portál environmentálnej výchovy EWOBOX. SAŽP odhalila svoju novú environmentálno-výchovnú tvár, inými slovami koncepciu rozvoja environmentálnej výchovy na najbližšie roky. Účastníci si ako prví pozreli film Druhá šanca o ľuďoch a zvieratách zo Záchrannej stanice a Ekocentra Zázrivá. Nový bol aj spôsob prezentovania metodickej príručky Človek a príroda, ktorú aktéri predstavili prostredníctvom tzv. Eko Inej Prezentácie (EIP). Novým tipom programu bol workshop, zameraný na predstavy o environmentálnej výchove v kontexte udržateľného rozvoja a jej súčasné ciele.

Výchova k ochrane prírody

Rok 2019 sa nesie v duchu osláv 100. výročia ochrany prírody na Slovensku. Pri tejto príležitosti ŠIŠKA venovala pozornosť aj environmentálnej výchove zastrešenej Štátnou ochranou prírody SR, jej historickým míľnikom a významným osobnostiam. Prvá Škola ochrany prírody (ďalej skratka ŠKOP) na Slovensku bola zriadená v roku 1980 Ministerstvom kultúry SSR. Škola menila svoje sídlo až nakoniec od roku 2001 zakotvila vo Varíne. Spomínalo sa na Janka Pagáča, prvého zakladateľa a vedúceho ŠKOP, neskôr riaditeľa CHKO Malá Fatra a súčasne zakladateľa prvého Informačného strediska ochrany prírody na Slovensku v Štefanovej (1984). Súčasnosť reprezentovali početné vzdelávacie programy, výstavy, exkurzie, podujatia realizované v školách, edukačných centrách a v samotnej prírode. Zážitok si účastníci odniesli z ukážok vybraných výučbových programov z aktuálnej ponuky pre školy.


Spustenie EWOBOXU

Počas večerného programu ŠIŠKY sa rozviazala stuha na doslova najväčšom a jedinečnom darčeku tohto ročníka – portáli environmentálnej výchovy, ktorý v stredoeurópskych podmienkach nemá obdobu. Pod názvom EWOBOX, bude v najbližších rokoch zhromažďovať informácie z oblasti environmentálnej výchovy a vytvárať priestor pre zdieľanie a spoluprácu. Na jeho príprave sa podieľalo približne 20 organizácií a je otvorený pre všetkých, ktorí environmentálnu výchovu tvoria, realizujú, potrebujú alebo ňou jednoducho žijú. Staňte sa aj vy súčasťou www.ewobox.sk.


Na záver ŠIŠKY zazvonil zvonec a hodí sa napísať, že aj táto rozprávka mala svoj koniec. Nie je to celkom tak... pretože organizátori veria, že jej príbeh žije a pokračuje v zanietených učiteľoch a koordinátoroch environmentálnej výchovy ďalej.

Program a pokyny na stiahnutie
PROGRAM A PREZENTÁCIE
16.00 – 18.00 h
Registrácia účastníkov
18.00 – 19.30 h
Večera
20.00 – 21.00 h
Otvorenie a úvodná odborná prednáška na tému Kvalita ovzdušia na Slovensku - Martin Kremler, SHMÚ
Prezentácia na stiahnutie
21.00 – 21.30 h
Prezentácia publikácií a materiálov
07.00 – 08.00 h
Raňajky
08.00 – 10.00 h
BLOK 1 – prezentácie

Veľká sála

Blok venovaný téme ovzdušie

8.00
Ovzdušie, doprava a ekošoférovanie - Daniel Lešinský, CEPTA
Prezentácia na stiahnutie
8.25
Európsky týždeň mobility - Táňa Hamranová, SAŽP
- Silvia Prelovská, Spojená škola, Sládkovičovo
Prezentácia na stiahnutie
8.40
Hodnota ovzdušia v spotrebiteľskom správaní - Božena Stašenková, ASS
Prezentácia na stiahnutie
9.10
Svetelné znečistenie ovzdušia - Andrea Dianišková, Hvezdáreň Banská Bystrica
Prezentácia na stiahnutie
9.30
Bádatelia prírody, projekt EXON, časť Ovzdušie - Lívia Nistorová, ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
Prezentácia na stiahnutie
9.45
Lišajníky – ukazovatele čistoty ovzdušia- Danica Božová, ZŠ Liptovská Teplička
Prezentácia na stiahnutie

Vzduch – nutná podmienka pre život vtákov - Vladimír Boža, ZŠ Liptovská Teplička
Prezentácia na stiahnutie

Banketka

Blok venovaný 100. výročiu ŠOP z pohľadu environmentálnej výchovy

8.00
História výchovy k ochrane prírody Alena Badurová, R-ŠOP SR, BB
Prezentácia na stiahnutie
8.20
História a súčasnosť Školy ochrany prírody Varín - Miriam Balciarová, R-ŠOP SR, Škola OP Varín
Prezentácia na stiahnutie
8.40
Súčasnosť EVVO v ŠOP SR - Ingrid Moravčíková Károlyová, R-ŠOP SR, BB
Prezentácia na stiahnutie
9.00
Chránené územia Slovenska - Júlia Turkotová, R-ŠOP SR
9.20
Príbehy troch šeliem - Gabriela Kalašová, Správa NP Malá Fatra, ŠOP SR
Prezentácia na stiahnutie
9.40
Farby jesene – poznávanie stromov zážitkom - Marta Hrešová, R-COP v Prešove, ŠOP SR
Prezentácia na stiahnutie


10.00 – 10.30 h
Prestávka na občerstvenie
10.30 – 12.30 h
BLOK 2 – prezentácie

Veľká sála

10.30
Portál environmentálnej výchovy - Jana Šimonovičová, Marek Hubáček, SAŽP
www.ewobox.sk
10.50
Mosty lesnej pedagogiky - Dana Chlpošová, NLC, Zvolen
Prezentácia na stiahnutie
11.05
Príručka Človek a príroda alebo Eko Iná Prezentácia - OEVV, SAŽP
11.25
ZERO WASTE, ručne-stručne - Zdenka Prílepková, Roman Prílepok, OZ Párnický rybár
Prezentácia na stiahnutie
11.45
Zážitkovosť v jazykovom vzdelávaní - Jana Menkynová, Daphne
Prezentácia na stiahnutie
12.15
Environmentálna výchova na základných školách v regióne Turiec - Martin Kondek, Radovan Šenšel, CEV Turiec
Prezentácia na stiahnutie

Banketka

10.30
OBJAVUJ Bioklimatický Park - Kristína Wimmerová, Anna Mandáčková, OZ Ekoenergia, Rajec
Prezentácia na stiahnutie
11.00
Pomáhame meniť klímu - Pavol Michal, Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane
Prezentácia na stiahnutie
11:20
Multimediálne medziodborové predstavenia s enviropodtextom - Karol Petrík, Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika, Hlohovec
11.50
Exoplanéty alebo Je možný život na planétach pri iných hviezdach? - Mária Záborská, KOS - astronomický kabinet
Prezentácia na stiahnutie
12.10
Portál environmentálnej výchovy - Jana Šimonovičová, Marek Hubáček, SAŽP
www.ewobox.sk


12.30 – 13.30 h
Obed
14.00 – 16.00 h
Ako sa viac ohriať a menej smrdieť- populárno vedecká šou o vykurovaní v podaní Smokemana (Jiří Horák, VEC Ostrava)
16.00 – 16.30 h
Prestávka na občerstvenie
16.30 – 18.00 h
BLOK 3 – premietanie filmu, workshop

Veľká sála

16.30
Druhá šanca - Metod Macek, Záchrana zvierat Zázrivá
O zvieratách a ľuďoch v záchrannej stanici a ekocentre Zázrivá. Premietnutie nového filmu, spojené s diskusiou.

Banketka

16.30
Tvoríme ciele EV pre udržateľný rozvoj - Boglárka Ivanegová, MŽP SR
Niet pochýb, že environmentálna výchova je dôležitá. Predstavujeme si ju, ale všetci rovnako? Prednáška spojená s workshopom.


18.00 – 19.00 h
Večera
20.00 – 22.00 h
Spoločenský večer
07.00 – 08.00 h
Raňajky
08.30 – 10.00 h
BLOK 4 – prezentácie
8.30
Vzdelávanie formou mobilnej aplikácie v SMOPaJ - Alena Lenková, SMOPaJ
Prezentácia na stiahnutie
8.45
Nová tvár EV v SAŽP - Jana Šimonovičová, SAŽP
Prezentácia na stiahnutie

- Lilla Szabóová, SEV Dropie
Prezentácia na stiahnutie
9.10
Zelený vzdelávací fond - Juraj Bebej, SAŽP, BB
Prezentácia na stiahnutie
9.20
Čo prináša školám program Roots & Shoots - Simona Kuciaková, Ladislav Bíro, Green Foundation
Prezentácia na stiahnutie
9.30
Bezpečný kláštor – žiacky projekt - ZŠ Františka Hrušovského, Kláštor pod Znievom
Prezentácia na stiahnutie
9.45
Staničkári – žiacky projekt - ZŠ, Zemianska Olča
Prezentácia na stiahnutie


10.00 – 10.30 h
Prestávka na občerstvenie
10.30 – 12.00 h
BLOK 5 – prezentácie
10.30
Reštart Envirózy - Veronika Páričková, SAŽP
Prezentácia na stiahnutie
10.45
Ekoblok – online časopis - Michaela Sabelová, ZŠ, Turzovka
Prezentácia na stiahnutie
11.00
Čaro lužného lesa na ostrove Sihoť - Lucia Škamlová, BVS
Prezentácia na stiahnutie
11.15
Život na hrade - Michaela Poradová, Veronika Zorská, SMŠ Vilôčka, Košice
Prezentácia na stiahnutie
11.35
Prierez environmentálnou výchovou v MŠ- Martina Kováčiková, Katarína Martiníková, MŠ Fojstvo, Raková
Prezentácia na stiahnutie


12.00 – 13.00 h
Obed
Sprievodné výstavy
Vzduch, ktorý dýchame, ovzdušie v ktorom žijeme (Zelený svet, SAŽP)
Nespútané živly – časť Vzduch (SMOPaJ)

Dotazník spokojnosti

Účastníkov ŠIŠKY 2019 sme sa spýtali na ich spokojnosť s programovým a organizačným zabezpečením podujatia. Prostredníctvom internetového dotazníka sme zaznamenali odpovede od 31 respondentov. Celková spokojnosť s podujatím sa pohybovala na úrovni 82 percent. Podrobnejšie rozdelenie spokojnosti ukazuje tabuľka (percento vyjadruje časť odpovedí „veľmi spokojný a „spokojný“ k celkovému počtu):

 • Úvodná prednáška o ovzduší
  %
 • Prezentácie v blokoch
  %
 • Šou o vykurovaní (Smokeman)
  %
 • Film Druhá šanca
  %
 • Workshop Tvoríme ciele EV
  %
 • Komunikácia s účastníkmi
  %
 • Miesto konania
  %
 • Ubytovanie
  %
 • Strava a občerstvenie
  %
 • Personál hotela
  %

Z názorov na tento ročník, pripomienok a odporúčaní od účastníkov vyjadrených prostredníctvom dotazníka vyberáme štyri reprezentatívne odpovede:

„Zúčastnila som sa ŠIŠKY druhýkrát, podľa mňa panovala veľmi milá, rodinná atmosféra, aj keď nás bolo ako mravcov... V budúcnosti by som prijala v rámci prezentácií viac „aktivít" (workshopov a pod.), alebo aby „aktivity" sa rovnomerne striedali s ppt prezentáciami (kvôli oživeniu). Celkovo som sa cítila veľmi príjemne, kolegovia boli ústretoví, priateľskí.“

„Tohoročná Šiška bola opäť na vysokej úrovni/srdečná vďaka celému organizačnému tímu. Ubytovanie by bolo vhodnejšie skôr hotelového typu – dvojlôžkové izby.“

„Myslím si, že by bolo vhodné (a to hneď z viacerých dôvodov) ak by ľudia ktorí cestujú autom a mali voľné miesto (a zároveň chuť) vedeli informovať ostatných účastníkov napr.: na veľkej tabuli -smer/cieľ cesty, kde by sa ostatní vedeli nahlásiť/napísať a pridali sa k nim na (minimálne) spiatočnú jazdu domov.“

„Bol som prvýkrát, maximálna spokojnosť, veľmi dobrá úroveň.“

Najlepší príspevok

Súčasťou dotazníka bolo aj hlasovanie o najlepší príspevok ŠIŠKY 2019. Každý účastník mohol uviesť názvy maximálne troch príspevkov, ktoré ho počas festivalu najviac zaujali. Tu sú výsledky:2. Miesto (9 hlasov)


„Staničkári“ – žiacky projekt

Rudolf Cedzo a Samuel Janiš
ZŠ, Školská 757/10, Zemianska Olča

1. Miesto (10 hlasov)


Pomáhame meniť klímu

Pavol Michal
ZŠ s MŠ Maximiliána Hella, Štiavnické Bane

3. Miesto (7 hlasov)


Druhá šanca

Metod Macek
Záchrana zvierat a Ekocentrum Zázrivá

Autorom uvedených príspevkov zasielame poštou čestné uznanie. Ako však v dotazníku uviedli viacerí účastníci, všetky príspevky boli podnetné a inšpiratívne. Poďakovanie preto patrí všetkým lektorom, čo potvrdzujú slová jednej účastníčky z dotazníka: „Musím dodať, že všetky príspevky, ktoré som videla ma obohatili a je pre mňa ťažké vybrať len tri“.

ŠIŠKA sa koná len jedenkrát v roku. Stretávať sa a vymieňať si informácie však teraz môžeme každý deň prostredníctvom portálu environmentálnej výchovy. Prispievajte a čerpajte z neho aj vy. Staňte sa súčasťou www.ewobox.sk.

Kontakt
Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Telefón: 048/43 74 -194, -197
E-mail: siska@sazp.sk