Návrat na hlavnú stránku

Vytváram ostrovy života

Kúpele pre vrabce

Ilustračný obrázok
Poteš operených obyvateľov tvojej záhrady a dopraj im osviežujúce kúpele. Zostrojením takéhoto ostrova života poskytneš vrabčiakom vo vašej záhrade napájadlo i bazén na kúpanie v jednom.
1 Zostroj kúpeľ pre vrabce, ale aj iné vtáčiky. Inšpiruj sa návodom na internete.
2 Kúpeľ umiestni na záhrade, balkóne či pred domom na vyvýšenom mieste.
3 Nezabudni pravidelne dopĺňať vodu a kontrolovať jej čistotu.
Pošli nám fotku svojho kúpeľa a krátku správu o jeho návštevníkoch.
Zapoj sa do výzvy
Ak sa chceš zapojiť do výzvy . Ak nemáš prihlasovacie údaje, registruj sa.
User

Treba vedieť

Dekoračný obrázok

Biologická rozmanitosť – biodiverzita na Slovensku sa vzhľadom na pestrú škálu biotopov vyznačuje vysokým počtom druhov rastlín a živočíchov. Na našom území bolo doposiaľ popísaných viac ako 11 200 druhov rastlín a viac ako 28 800 druhov živočíchov (zdroj: Enviroportál). Napriek uvedeným číslam, čelíme faktu, že z mnohých druhov z roka na rok ubúda (lastovička domová, mak vlčí), mnohé sa úplne vytrácajú (nevädza poľná, korytnačka močiarna).

Veľký vplyv na biodiverzitu majú aj zmeny vo využívaní pôdy (napr. odlesňovanie, intenzívne poľnohospodárstvo, urbanizácia), ťažba prírodných zdrojov a surovín, znečistenie a invázne druhy. Viaceré, donedávna ešte bežné druhy, sa stávajú z hľadiska svojej existencie ohrozenými.

Úbytok biodiverzity sa úzko spája aj so zmenou klímy. Negatívne na ňu vplýva nárast priemernej teploty vzduchu, zvýšený počet letných dní (nad 25 °C), častejší výskyt vĺn horúčav, pokles relatívnej vlhkosti vzduchu, premenlivosť zrážkových úhrnov, výskyt prívalových dažďov, extrémne poveternostné situácie, zvýšená prašnosť spôsobená suchom a pod. Spomenuté javy so sebou prinášajú rôzne negatívne dôsledky na biodiverzitu, ako sú: posun vegetačných pásiem a stupňov, zníženie odolnosti ekosystémov, poškodenie vegetácie vplyvom sucha, zmena životných podmienok rastlín a živočíchov, zmeny v raste a stavbe tela druhov, výskyt nových chorôb a škodcov, šírenie inváznych a nepôvodných druhov, zmeny vo vzájomnej závislosti druhov (vzťahy predátor – korisť, rastlina – opeľovač, symbióza, izolácia, úbytok možností na migráciu, vyhynutie zraniteľných druhov a rozšírenie odolných druhov), zmeny v geografickom rozmiestnení druhov sa dotknú najzraniteľnejších a úzko špecializovaných druhov (endemitov a reliktov) a ďalšie.

Na prispôsobovanie sa dôsledkom zmeny klímy slúžia rôzne adaptačné opatrenia. Ich aplikovaním môžeme výrazne prispieť k podpore biodiverzity a zlepšeniu klimatických pomerov vo svojom blízkom okolí – v areáli školy, záhrade alebo obecnom parku.

Adaptačné opatrenia typovo rozdeľujeme na: a) sivé (stavebno-technického charakteru, ako je tienenie, aplikácia odrazových povrchov, priepustné povrchy), b) zelené (zvyšovanie podielu zelene, strešné záhrady, zelené fasády), c) modré (revitalizácia tokov a mokradí, vytváranie dažďových záhrad), d) mäkké (zmena správania obyvateľov, systémy varovania, hospodárske stimuly). Zdroj: Adaptácia SR na zmenu klímy, MŽP, 2018.

Podľa prostredia, kde sú adaptačné opatrenia na zmenu klímy a podporu biodiverzity aplikované, ich môžeme rozlíšiť na opatrenia vhodné pre urbanizované alebo neurbanizované prostredie (Zdroj: Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie):

Urbanizované prostredie Urbanizované prostredie
výsadba solitérov a malých spoločenstiev stromov na verejných priestranstvách s lokálnym ochladzovacím účinkom výsadba lesnej a nelesnej drevinovej vegetácie
budovanie vnútroblokovej zelene na zabezpečenie dobrej mikroklímy budovanie mokradí, revitalizácia existujúcich mokradí a rašelinísk
budovanie dažďových záhrad zachytávanie zrážkovej vody
umiestnenie malých hmyzích domčekov budovanie hmyzích hotelov
zakladanie produkčných/komunitných mestských záhrad s napájadlami založenie lúky alebo záhonu s lúčnymi kvetmi
budovanie vegetačných striech a zelených stien umiestňovanie napájadiel pre vtáky a hmyz
využívanie priepustných povrchov výsadba biokoridorov, vetrolamov a pod.
ponechanie nekosených divých kútov starostlivosť o stromy v krajine

Každý z nás je dôležitý. Práve jednotlivec, realizáciou praktických aktivít, dokáže podporiť miestnu biodiverzitu a ovplyvniť mikroklímu miesta, kde žije. K takýmto aktivitám patrí aj tvorba tzv. ostrovov života – prvkov na podporu biodiverzity (zakladanie lúk a lúčnych porastov, ponechanie „kúskov divočiny“, hmyzie hotely, búdky pre vtáky a netopiere, plechovkové a črepníkové hávedníky, napájadlá pre vtáky a hmyz, úkryty pre živočíchy, suché múriky, kŕmidlá) a tiež rôzne dobrovoľnícke aktivity (orezávanie, výsadba a ošetrovanie stromov, kosenie lúk, zakladanie biopásov v poľnohospodárskej krajine).

Ostrovy života je možné vytvárať aj z upcyklovaných materiálov, ktoré sú v domácnosti alebo vo dvore už nepotrebné. Živočíchy a rastliny sa za starostlivosť odvďačia svojou prítomnosťou, spevom, vôňou či krásou. Ostrovy života je možné budovať a zakladať nielen v záhrade, ale aj na školskom pozemku, kde výborne poslúžia ako praktické výučbové plochy využiteľné nielen v prírodovedných predmetoch.

Cieľ 2030

Zastaviť stratu biodiverzity: do roku 2030 bude obnovených minimálne 15 % degradovaných ekosystémov na Slovensku, implementuje sa program obnovy mokradí, v spolupráci s vlastníkmi a užívateľmi sa skvalitní ochrana a obnova lesov, lúk a pasienkov, ktoré predstavujú ekosystémy s najvyššou mierou biodiverzity (Envirostratégia 2030).

V čom to viazne

My ľudia máme častokrát pocit, že globálne problémy nedokážeme sami vyriešiť, že je to len na pleciach vlád a mimovládnych organizácií. Strata biodiverzity je takýmto problémom, ale bezprostredne sa dotýka každého človeka. Jednoznačne preto treba zvyšovať informovanosť o tom, ako konkrétne biodiverzita súvisí s našimi životmi a ako prakticky vieme prispieť k jej ochrane – na svojich balkónoch, v záhradách, školách a pracoviskách, obciach a mestách.

Mediálni partneri

Partneri

Dropie logo Spotrebitel logo Free food logo Birdlife logo SIEA logo