Využitie gamifikácie vo vzdelávaní

Projekt GreenGami sa zaoberá využitím gamifikácie, ako potenciálne vhodného vzdelávacieho nástroja pri spoznávaní invazívnych rastlín vo všeobecnosti, ale aj v špecificky v regióne ZÁHORIE. Projekt obsahuje súbor hier vytvorených v aplikácii Actionbound na tému invazívnych rastlín. Zároveň návrh konkrétny gamifikovaný náučno-vzdelávacieho systém, ktorý obsahuje QR kódy a bol vytvorený za účelom ovplyvnenia enviro_osvety a zvýšenia ich záujmu o témy invazívnych rastlín, o ktorých sa málo diskutuje.

Navrhnutý gamifikovaný systém bol cielene vytvorený pre žiakov základných škôl, nakoľko práve tento spôsob šírenia osvety o invazívnych rastlinách je pre nich atraktívny najmä z pohľadu zážitkového učenia, prax ukazuje, že zároveň je táto téma málo známa medzi mladými ľuďmi. Práve vzdelávacie prvky navrhnutého gamifikovaného systému sú výrazným prínosom, ktorý môže dopomôcť k napĺňania cieľov a priorít EVVO do roku 2025.

Hlavným cieľmi projektu Greengami bolo formou realizácie konkrétnych aktivít prepájať viaceré oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety s využitím prvkov gamifikácie, ktorých zámerom bolo zefektívniť a skvalitniť EVVO využívaním digitálnych online nástrojov a dosiahnuť tak rozvoj vedomostí mladých ľudí a verejnosti v oblasti ochrany prírody. Výstupmi projektu bola aj praktická realizácia ecoworkshopov BE IN BE ECO, tvorba videopríbehov, exteriérového sedenia s Ochranárik sa pýta a 10 gamifikačných hier s QR kódmi na tému inváznych druhov vrátane metodickej príručky. 

Projektami aktivitami GREENGAMI sa orientuje na tému zelená gamifikácia a tvorba výchovno-vzdelávacích hier pre mladých ľudí i verejnosť.

Vytvoril sa súbor edukačných gamifikačných hier, ktoré sú orientované na výchovu k ochrane prírody, najmä so zameraním na územnú a druhovú ochranu prírody vrátane inváznych nepôvodných druhov, prístupných širokej verejnosti bez obmedzení.

Prístup s súboru gamifikačných online hier s QR kódmi sú na verejnom priestore v mieste realizácie projektu, ktoré boli konzultované s odborníkmi v danej oblasti, tématike – CHKO Záhorie, výskumník SAV, enviroaktivisti, lektori EVVO k tomu, aby sme zvýšili kvalitu environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety u tých ľudí, u ktorých je nízka gramotnosť v ekootázkach. 

Na tvorbe gamifikačných hier sa podieľali mladí ľudia z okresu Malacky a z okolitých obcí, s ktorými dlhodobo pracujeme v rámci rozvojového vzdeláavcieho programu.  Hlavným cieľom projektu bolo aktívne zapájanie mladých ľudí do tvorby výstupov v oblasti EVVO, prepájanie neformálneho vzdelávania a gamifikácie, boli vytvorené tématické edukačné gamifikačné hry s využitím QR, ktoré budú dlhodobo slúžiť na envirovýchovu. Vytvorené ekohry v aplikácii Actionbound boli prepojené na QR kód. Pomocou aplikácie „QR CodeReader“ dešifrovali študenti tento kód, ktorý im odkryl ďalšie úlohy. Pomocou QR kódu sa môžu k daným hrám pripojiť aj ľudia zo širšieho prostredia, je určený pre rodiny s deťmi či inú verejnosť, u ktorej chceme dosiahnuť environmentálnej vzdelávanie zážitkovou formou.

V prepojení na industriálnu revolúciu 4.0 sa čoraz viac začína hovoriť o potrebe transformácie vzdelávania s využitím moderných digitálnych nástrojov, ktorá je spojená s nástupom vzdelávacích prístupov v rámci vzdelávania 4.0. Moderné vzdelávanie je postavené na princípoch neformálneho vzdelávania, ktoré je prepojovaní s formálnymi sylabami vo vyučovaní a aktívnom zapájaní študentov do vzdelávania, pri ktorom si uvedomujú vlastnú zodpovednosť k dosahovaniu vzdelávacích cieľov. Vyzdvihuje význam vzájomnej kolaborácie medzi študentmi pri získavaní potrebných kompetencií a zahŕňa trendy vzdelávania 4.0 v triedach a zaujíma sa o spätnú väzbu študentov o ich skúsenostiach s učením.

Gamifikácia má široké využitie, preberá prvky z herného dizajnu a všeobecných princípov a teórií, ktoré riadia hrateľnosť a aplikuje ich na iné kontexty, preto je pre mladí ľudí lákavá a zvyšuje ich vnútornú motiváciu k vzdelávaniu a k nadobúdaniu vedomostí aj v tých témach, ktoré by boli inak mladými ľuďmi vnímané ako tradičné a nezaujímavé.

Podobné články