,,Učíme sa v prírode´´ v mestských sadoch

Mesto Lučenec sa v minulom roku zapojilo do výzvy v rámci podpory formou dotácie na rok 2022 z Environmentálneho fondu, v oblasti Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Úspešným sa stal aj náš projekt ,, Učíme sa v prírode´ a tak sme mohli začať s realizáciou nášho zámeru environmentálnej exteriérovej učebne v mestských sadoch, ktorá bude slúžiť žiakom školských zariadení ako i širokej verejnosti.

V učebni sú umiestnené gabiónové stoly s lavičkami, na ploche stolov je umiestnená potlač poskytujúca širokú paletu informácií o prírode, životnom prostredí a klíme. Priestor učebne čiastočne opticky determinujú náučne tabule poskytujúce množstvo informácií, obrazových ako i textových o prírode a jej zložkách a zároveň dávajú možnosť overiť si hravou formou svoje vedomosti. Pre najmenších návštevníkov učebne je pripravená zvuková tabuľa, na ktorej si môžu vypočuť zvuky vybranej fauny a tak sa naučia v prírode spoznávať niektoré zvieratá, podľa ich charakteristických zvukových prejavov. Táto tabuľa je napájaná na obnoviteľné zdroje energie. Na zdôraznenie dôležitosti hmyzu v ekosystéme sú v bezprostrednej blízkosti učebne osadené hmyzie domčeky. Pre prípad nepriaznivého počasia sú pripravené dva kruhové altánky so sedením, v tvare a dizajne ,,šišky´´, čo len podporuje pocit ,,spojenia´´ s prírodným prostredím. Pre doplnenie možností učenia sa je súčasťou aj tabuľa na kreslenie kriedou. Pre najmenších environmentalistov je vytvorená tabuľa s labyrintom pre separovanie odpadu a samozrejmosťou je kôš na separovaný odpad. Všetky použité materiály sú v maximálnej miere prírodné – drevo, kameň, kov a napríklad pochôdzna plocha je vysypaná štiepkou ako príklad recyklácie.

Učebňa už pri príchode do časti Vinica pôsobí dominantne a zároveň zapadá do svojho prostredia. Vďaka ohraničeniu náučnými tabuľami v jej "interiéri" je dostatočne izolovaná od okolitého prostredia, čím je akusticky dostatočne stála, a teda nevyžaduje ozvučenie vyučujúceho. Zároveň je dostatočne otvorená, aby zo všetkých strán boli jej návštevníci stimulovaní prirodzenými prírodnými vnemami. Farebnosť a pestrosť, dôležitá najmä pre deti v nižšom veku, plôch stolov a tabúľ, ponúka mnoho podnetov a dotvára inšpiratívnosť prostredia. Celá učebňa je uprostred tradične obhospodarovaného ovocného sadu s množstvom starších aj novovysadených ovocných stromov, kríkov a byliniek a viacero tém si záujemcovia vedia "ohmatať" aj reálne - in natura. Atmosféru dopĺňa apidomček a jazierko, ktoré slúži aj ako napájadlo pre včely.

Vďaka poskytnutej podpore z Environmentálneho fondu vo výške 55 190,25eur a vlastného spolufinancovania 2904,75eur prispela samospráva k vytvoreniu priestranstva pre budovanie vzťahu človeka k životnému prostrediu a tým napĺňaniu cieľa podporiť environmentálne povedomie nielen detí ale aj dospelých.

Podobné články