Učenie prispôsobené potrebám vzdelávaných

Rozvíjanie a meranie kľúčových kompetencií vzdelávaných sa stalo aktuálnou výzvou školských systémov po celom  svete.  Prieskum v knižniciach  a materiálov na internete  ukazuje, že  učitelia v praxi na Slovensku nemajú dostatok vhodných metodických materiálov. Publikované  výstupy z medzinárodného  projektu ERASMUS+ umožňujú vidieť  ako sa na riešenie tohto problému pozerajú  učitelia z Talianska, Grécka, Českej republiky a Slovenska.

 

Projekt ERASMUS+ Rozvoj kľúčových kompetencií dospelých prostredníctvom inovačného programu spotrebiteľského vzdelávania  rozšíril  ponuku vzdelávacích programov, ktoré sa zaoberajú rozvojom kľúčových kompetencií.   http://www.spotrebitelinfo.sk/slovensko-vystupy/

 

Na základe analýzy údajov účastníkov fokusových skupín  bolo  vybraných desať spotrebiteľských tém,  ako  sú reklama, rodinný rozpočet, nákup internetom, letecká doprava, environmentálne správanie spotrebiteľov, telekomunikačné služby, či  potraviny. Pre rozvoj kľúčových kompetencií   boli navrhnuté spoločenské  a občianske kompetencií  a  komunikácia v materinskom jazyku. 

 

Vybrané témy a obsah  bol  najprv  spracovaný  formou  prípadových štúdií z každodenného života spotrebiteľov.  Vo  vyučovacích hodinách sa   uplatnil najmä konštruktivistický prístup a kooperatívne vyučovanie, aby sa  žiakom umožnilo čo  najviac samostatne pracovať a komunikovať.  

 

Na hodnotenie rozvoja kľúčových kompetencií  boli  vytvorené nástroje, ktoré podporovali  formatívne hodnotenie učiteľom a merali rozvoj kľúčových kompetencií   v troch rôznych stupňoch výkonov žiakov.  Na hodnotení  rozvoja kľúčových kompetencií   sa na konci vyučovacích hodín podieľali  aj samotní žiaci, ktorí využili  moderné formy sebahodnotenia. Cieľom  sebahodnotenia žiakov  je  kritický pohľad vzdelávaných  na vlastnú prácu a motivácia  ich k ďalšiemu vzdelávaniu.  

 

 

Program spotrebiteľského vzdelávania sa pripravuje na akreditáciu na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska môže po splnení podmienok ustanovených zákonom č. 568/2009 Z. z.  uskutočňovať program spotrebiteľského vzdelávania ako akreditovaný vzdelávací program pre kontinuálne vzdelávanie  učiteľov.

 

 

Mgr. Božena Stašenková, PhD.

koordinátorka projektu  

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska

Podobné články