Sprievodca školským rokom 2020/2021

Na webovom sídle MŠVVaŠ SR v sekcii Regionálne školstvo sa nachádza dokument Sprievodca školským rokom 2020/2021. V predchádzajúcich rokoch ho učitelia poznali pod názvom Pedagogicko-organizačné pokyny.

Na strane 31 a 32 sa v kapitole 2.4.6. Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova nachádzajú Informačné a metodické zdroje k prierezovej téme environmentálna výchova.

Na strane 38 a 39 sa v kapitole 2.7. Granty a medzinárodné projekty na podporu výchovno-vzdelávacej činnosti v školách nachádzajú informácie s prepojeniami na  2.7.1. Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov a 2.7.2. Medzinárodné projekty.

 

 

Podobné články