Martin Kuruc o motivácii

Mgr. Martin Kuruc, PhD., pracuje na Pedagogickej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave, na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky. Angažuje sa v oblasti vzdelávania učiteľov, jeho cieľom je, aby všetky deti mali šancu na úspech. Aby sa tešili do školy a mali spokojných učiteľov, ktorí ich dokážu sprevádzať pri poznávaní sveta.

V spolupráci s DAPHNE pripravil vianočný webinár pre učiteľov z programu GLOBE. Prinášame vám krátky rozhovor na tému motivácia.

  • Vedieš webináre pre učiteľov na tému motivácia. Čo toto slovo znamená pre teba?

Rád motiváciu prirovnávam k rieke. Začína od prameňa, ktorý vytryskne spod povrchu zeme, z jej vnútra. Často obrovskou silou a voda si začne prerážať cestu krajinou. Podobne je to s vnútornou motiváciou. A, ako voda tečie, stretáva sa s rôznymi prekážkami, ktoré formujú jej tok. Jej brehy a koryto. To je zase podobné vonkajšej motivácii. Mnoho ľudí vníma motiváciu ako nejaký stav motivovanosti. Motivácia je však skôr proces sprevádzaný energiou – nutkaním konať a svoje správanie smerovať k dosiahnutiu určitého cieľa.

  • Ako podporiť motiváciu dieťaťa v predmetoch, ktoré ho nebavia?

Samotné učenie sa je silno vnútorne motivované, pretože učenie sa je prirodzenou potrebou živých organizmov, a teda aj človeka. Vnútorná motivácia je veľmi previazaná s prirodzenými záujmami každého jednotlivca. Jej úlohou je smerovať správanie človeka k rozvoju vlastného potenciálu. Zároveň je silne previazaná s procesom individuácie – porozumením sebe samému. Nie všetko je však v zornom poli záujmov človeka. Nejde len o predmety v škole, ale aj o rôzne spoločenské konvencie, zvyky či pravidlá, ako je napríklad prosociálne správanie. To, čo pomáha v týchto situáciách, je vytváranie vhodného prostredia. Človek v ňom môže uchopiť zmysel toho, čo od neho chceme. A je dobré, ak má možnosť slobodne sa rozhodnúť, nakoľko to bude preňho dôležité, t. j. koľko pozornosti tomu bude venovať.

Celý článok nájdete na https://www.globeslovakia.sk/aktivity/martin-kuruc-o-motivacii/

Podobné články