Programové vzdelávanie - Living Lab Dropie

5. 6. je Svetový deň životného prostredia. Na SEV SAŽP Dropie sme pripravili na sobotu 4.6. mimoriadny program pre medzinárodnú skupinu Roots&Shoots na tému Lokálna zraniteľnosť, biodiverzita a poľnohospodárstvo na Dolnom Žitnom Ostrove.

Schopnosť adaptácie je dlhotrvajúci pomalý proces učenia sa. Účastníci mali možnosť spoznať ekologicky nevhodné postupy hospodárenia na Dolnom Žitnom Ostrove. Zároveň sa oboznámili s programom starostlivosti o CHVÚ, ktorý určuje zásady správneho hospodárenia pre dané územie. V programe spomínané opatrenia, krajinotvorné prvky, navrhované formy hospodárenia (pásanie) resp. správny management územia by výrazne zvýšili stabilitu krajiny.

Nové trendy podporujú zvýšenie biodiverzity, zabraňujú erózii a degradácii pôdy a vytvárajú krajinné prvky a štruktúry, ktoré prispievajú k ekologickej stabilite územia. Malá ukážka rôznych obilnín (proso, jačmeň, ovos, pšenica, raž) ale aj hospodárskych plodín (ľan, konope, ďatelinotrávnaté plodiny a viacročné krmivá), ktoré sa tu pestovali ešte v 20. storočí, majú už v súčasnosti len zanedbateľné zastúpenie. Veľkoplošne sa tu pestuje pšenica, kukurica, repka olejná a slnečnica.

Forma a spôsob hospodárenia výrazne vplýva na biodiverzitu. Pri terénnej aktivite „Pátraj po stopách života“ mohli študenti objavovať biodiverzitu na lúke aj na ornej pôde. Pôdnu eróziu sme predstavili na základe experimentu a demonštrovali sme akú dôležitú rolu majú proti erózii a degradácii pôdy strniská, trvalé trávne porasty a greeningové opatrenia.

Tento vzdelávací program sa uskutočnil vďaka projektu Living Lab, kde sa predstavujú formy a postupy adaptačných a mitigačných opatrení proti zmene klímy.

Logo_projektoví partneri

Logo norway grants

Podobné články