KONFERENCIA GEOCHÉMIA 2021

Odbor environmentálnych služieb SAŽP pripravuje už niekoľko rokov v rámci národného projektu INFOAKTIVITY zaujímavé informačné aktivity o environmentálnych záťažiach. Tá ostatná sa konala v Senci – ako druhá v poradí prezenčnou formou v tomto roku. Išlo o vedeckú konferenciu GEOCHÉMIA 2021, ktorá bola pripravená už v decembri minulého roka, ale kvôli opatreniam v súvislosti s verejným zdravím bol jej 24. ročník presunutý na jarný termín 2022. Podujatie zorganizovala Slovenská agentúra životného prostredia ako spoluorganizátor už tradičných hlavných organizátorov konferencie, ktorými sú Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Slovenská asociácia geochemikov a katedra geochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V mene SAŽP otvoril konferenciu p. Timotej Brenkus, riaditeľ OES, ktorý zastúpil p. generálneho riaditeľa SAŽP.

Trojdňové podujatie sa konalo v termíne 6. – 8. apríla 2022 v hoteli Senec v Senci pri Slnečných jazerách. Za informáciami o témach konferencie celkovo pricestovalo do Senca viac ako 100 účastníkov z radov vedeckých pracovníkov, pedagógov, doktorandov i študentov univerzít, geologických firiem či spoločností, ktoré aktívne prispievajú k riešeniu problematiky environmentálnych záťaží, a takisto aj z Ministerstva životného prostredia SR.

V predvečer konferencie sa konala odborná exkurzia do lokality bývalého antimónového ložiska v Pezinku, konkrétne do okolia i samotnej štôlne Budúcnosť a starého odkaliska. Momentálne túto lokalitu prevádzkuje Geopark Malé Karpaty. Súčasťou odborného programu exkurzie bola aj prezentácia projektu sanácie environmentálnej záťaže Pezinok – Rudné bane, ktorú začína realizovať dodávateľ prác DEKONTA Slovensko, spol. s r. o.

Odborný program konferencie bol zoskupený do viacerých sekcií. Na vyžiadané prednášky počas prvého dňa konferencie nadviazali prednášky na tému Geochémia v aktuálnych geologických výskumoch, Geochémia & mineralógia & petrológia a Aplikovaná geochémia v sanácii životného prostredia. Program druhého dňa vyplnili prednášky mladých vedeckých pracovníkov v rámci komentovanej posterovej sekcie, prezentačný workshop projektu LIFE WATER and HEALTH, informácia o projekte INFOAKTIVITY, vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepšiu prednášku a najlepší poster mladých vedeckých pracovníkov, ktoré boli aj ocenené, a na záver programu valné zhromaždenie SAGCH. Snahou organizátorov je každoročne zapájať do programu konferencie aj mladých vedeckých pracovníkov a konferencia slúži ako výborná platforma na prezentáciu výsledkov ich vedeckých projektov podporených z rôznych zdrojov. Tento rok sa kvôli zhoršenej situácii s cestovaním nezúčastnili na podujatí partneri projektov z Nemecka i Poľska, ktorí pôvodne prejavili záujem o aktívnu participáciu. Konferencia je mimoriadna aj tým, že každoročne prináša nové vedecké poznatky, ktoré sa môžu aplikovať pri sanácii zložiek životného prostredia vrátane environmentálnych záťaží.

Súčasťou konferencie je aj zborník prednášok, dostupný na stránke SAGCH: http://www.sagch.eu/download.php?view.68

Účasť na konferencii bola bezplatná, keďže ide o aktivitu č. 5.3.5 realizovanú v rámci národného projektu 3 INFOAKTIVITY, hlavná aktivita 5 Informačné aktivity v oblasti environmentálnych záťaží. V rámci projektu sa počíta s realizáciou aj nasledujúcich dvoch ročníkov konferencie GEOCHÉMIA 2022 (v decembri 2022) a 2023 (na jar 2023).

Viac informácií o HAP 5 nájdete tu: https://www.sazp.sk/projekty-eu/infoaktivity/kalendar-udalosti-hap5-environmentalne-zataze/

Elena Bradiaková, SAŽP
Foto: Tomáš Lánczos

Podobné články