ENVIROPROJEKT 2022 – Adaptácia na klimatické zmeny

Zmena klímy patrí k naliehavým environmentálnym problémom a je výzvou k náprave životného prostredia. Realizáciou rozvojového projektu ENVIROPROJEKT 2022 s názvom Adaptácia na klimatické zmeny financovaného MŠVVaŠ SR sme prispeli k zvýšeniu povedomia a vzdelavania žiakov, rodičov i verejnosti v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy formou teoretickej výučby, ako aj formou realizácie adaptačných opatrení v areáli školy.

Problematiku klimatických zmien s dôrazom na formovanie a rozvoj takých osobnostných kvalít  žiakov, ktoré prispejú k rozvoju  schopnosti chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím sme implementovali do ŠkVP, vytvorili sme environmentálny program školy. Od septembra 2022 realizujeme environmentálnu výchovu vo forme samostatného predmetu s časovou dotáciou1vyučovacia hodina/ týždeň v 6. ročníku.

Problematiku zmeny klímy a jej dôsledkov mladším žiakom školy priblížili učitelia formou ekohier, tajničiek, pexesa, maľovaniek, pracovných listov. Žiaci 6.-9. ročníka v rámci projektového vyučovania riešili environmentálne problémy súvisiace so zmenou klímy a výsledky svojho výskumu prezentovali svojim spolužiakom, učiteľom. Klíma bola predmetom výstavky výtvarných prác žiakov 1.- 9. ročníka vo vestibule školy.

V rámci adaptačných opatrení na ochranu pred povodňami a suchom sme v átriu školy osadili nadzemné nádrže na zachytávanie dažďovej vody, zriadili sme jazierko s vodnými rastlinami napájané zrážkovou vodou zo striech, dažďovú záhradu, vyvýšené  záhony na pestovanie byliniek a liečivých rastlín. Vysadili sme ovocné stromy,  kríky ríbezlí, egrešov a malín. Priestor átria sme účelne a esteticky dotvorili výsadbou  kvetov, zriadením skalky a osadením lavičiek z paliet.

Realizáciou adaptačných opatrení sme átrium školy premenili na multifunkčný priestor, ktorý bude slúžiť  najmä v horúcich letných mesiacoch na vyučovanie v prírode, na voľnočasové aktivity žiakov, aktivity školského klubu, stretnutia s rodičmi, na oddych a relaxáciu i ako praktická ukážka fungujúcich ekosystémov. Na uskutočnení adaptačných opatrení sa podieľali žiaci spolu s rodičmi a zamestnancami školy, čo pozitívne ovplyvnilo rozvoj ich sociálnych zručností, kreativitu a v neposlednom rade aj niektoré remeselné i záhradkárske zručnosti.

Do budúcna je naším cieľom pokračovať v starostlivosti  o zrekonštruované priestory, postupne do átria  školy doplniť vertikálnu zeleň, hmyzie hotely, búdky pre vtáčiky, esteticky a funkčne upraviť ďalšie priestory areálu školy.

Podobné články