Čarovná záhrada

Hlavným cieľom projektu bolo podporiť a rozvíjať environmentálne výchovno-vzdelávacie a
osvetové aktivity pre deti a mládež od 6 do 15 rokov na základnej škole v Mostovej,
prostredníctvom interaktívnych, zážitkových a aktivizačných výučbových metód. Cieľ bol
dosiahnutý vybudovaním záhradky z vyvýšených záhonov. Projekt bol určený pre deti
navštevujúce základnú školu z obce Mostová a z okolitých obcí, takže primárnou cieľovou
skupinou sú deti a mládež od 6 do 15 rokov.
 

V rámci realizácie projektu boli realizované dve hlavné aktivity:
1. Vytvorenie ekozáhrady z vyvýšených záhonov,
2. Pravidelné edukačné aktivity pre jednotlivé vekové kategórie.
Po dodaní záhonov a príslušenstva bolo vybudovaných 7 záhonov, následne žiaci v mesiaci
apríl začali vysádzať semienka a planty. Cieľom aktivity je obnova pestovateľských prác a
návrat k tradícii pracovných vyučovaní a podpora hospodárenia v súlade s ekologickými
princípmi.
Pomocou aktivít učitelia vysvetlia dynamiku ekosystémov a environmentálne, spoločenské,
hospodárske a etické vplyvy a dôsledky zmeny klímy; podporu hospodárenia v súlade s
ekologickými princípmi. Aktivity podporujú rozvoj kľúčových kompetencií pre udržateľný
rozvoj a naplnenie výchovno-vzdelávacích cieľov Zeleného vzdelávacieho fondu. Podporou
environmentálnej výchovy v tomto veku prispievame k tomu, aby u detí bol vybudovaný
pozitívny vzťah a úcta k prírode a podporu hospodárenia.

Podobné články