20 rokov lesnej pedagogiky na Slovensku

V roku 2021 uplynie 20 rokov, kedy boli v Rakúsku vyškolené prvé dve slovenské lesné pedagogičky. Tento moment sa považuje za štart lesnej pedagogiky (LP) na Slovensku a zároveň začiatok cieľavedomej systematickej činnosti lesníkov s deťmi a mládežou.

Za zakladateľa „vzdelávania o lese“ je považovaný prírodovedec a pedagóg Joseph Cornell, ktorý ponúkol nový populárny zdroj nápadov v prírodnom vzdelávaní a chápaní prírody založený na aktívnom zážitku a vnímaní prírody. Jeho myšlienky sa veľmi rýchlo rozšírili do európskych krajín, kde najmä lesnícke organizácie začali intenzívne pracovať na začlenení tohto konceptu do európskych programových dokumentov. Aktuálne sa k princípom lesnej pedagogiky hlási 17 krajín, ktoré vytvárajú Európsku sieť lesných pedagógov.

Poslaním lesnej pedagogiky je zviditeľňovať lesy a odvetvie lesného hospodárstva v kontexte aktuálnych globálnych výziev a požiadaviek udržateľného rozvoja. Lesy tvoria pevnú súčasť ľudskej spoločnosti a ich význam z hľadiska sociálneho, ekonomického a environmentálneho dosahu na človeka je nenahraditeľný.

Od roku 2001, kedy sa vôbec prvý krát na Slovensku začína v lesníckych kruhoch skloňovať spojenie lesná pedagogika až po dnešok, zaznamenal tento koncept vzdelávania výrazný kvalitatívny a kvantitatívny progres. V značnej miere za tým stála úspešná medzinárodná spolupráca, národné projekty, odborné publikácie, zahraničné cesty s výmenou skúseností, odborné semináre pre lesníkov, ktoré postupne etablovali lesnú pedagogiku v odborných lesníckych kruhoch ako relevantný nástroj environmentálneho vzdelávania.

„Dnes má lesná pedagogika vybudovaný  systém riadenia. Poznáme jeho silné aj slabé stránky. Sme ako 20 – ročná mladina, v ktorej sa zračí perspektíva zdravého stabilného porastu. Lesná pedagogika má svoju ochrannú známku, ponuku vzdelávania sme na základe stupňujúceho sa  dopytu rozšírili aj pre pedagogických zamestnancov,  ale najviac nás teší záujem škôl, ktoré sa opakovane dožadujú stretnutia s lesnými pedagógmi“, uviedla Dana Chlpošová, vedúca Odboru environmentálneho vzdelávania a lesnej pedagogiky NLC – ÚLPV vo Zvolene.

Počas 20 rokov existencie sa programy lesnej pedagogiky stali súčasťou množstva podujatí a projektov. Dominantnými s dlhoročnou tradíciou sú Lesnícke dni, Les ukrytý v knihe, Detská lesnícka univerzita, Deň stromu, Detské dni svätého Huberta. Okrem toho sa programy LP objavili v rôznych prírodovedných súťažiach, pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, Dňa Zeme, Apríla mesiaca lesov atď.  Posledná štatistika za rok 2019 hovorí o 1108 aktivitách s celkovým počtom 140 000 účastníkov naprieč Slovenskom.

Lesná pedagogika je o ľuďoch, ich osobnom zanietení pre túto prácu, ale aj o partnerstvách jednotlivých lesníckych inštitúcií, ktoré spoločným úsilím počas 20 rokov prispeli k zvyšovaniu povedomia o význame lesov pre verejnosť.

Pri príležitosti tohto jubilea pripravuje Národné lesnícke centrum sériu podujatí a aktivít, ktorých vyvrcholením bude v závere roku 2021 odborná konferencia „20 rokov lesnej pedagogiky na Slovensku“. Pravidelné informácie budú uverejňované na stránke www.lesnapedagogika.sk

Les ako miesto vzdelávania, objekt pozorovania, zdroj inšpirácie alebo v spojení s obyčajnou prechádzkou môže osláviť každý jeden z nás. Lesy sú život, tradície, kultúra. Pridajte sa k nám aj vy!

Ing. Dana Chlpošová, Národné  lesnícke centrum

+421 905 602 874  chlposova@nlcsk.org

 

 

Podobné články