Negatívne dôsledky zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy

Základné údaje:
  • Typ ponuky: celoročné programy, prednášky a prezentácie, diskusie, workshopy, kurzy a tréningy, semináre a školenia
  • Poskytovateľ Národná recyklačná agentúra Slovensko, skrátene NARA-SK
  • Cena S poplatkom 90€/1.hod-60€/ďalšia hod/1prednášajúci

Téma EVVO: Negatívne dôsledky zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy

Forma vzdelávania: Prednáška spojená so seminárom kolektívneho odborného štúdia s aktívnym vystupovaním účastníkov

Obsahová náplň témy: Certifikácia GREENPASS® - Stanovenie merateľných ukazovateľov:

  • Klíma prostredia – pocitová teplota, tepelné ostrovy.
  • Biodiverzita - nakladanie či spotreba CO2
  • Voda – nakladanie so zrážkovou vodou a odtokové charakteristiky oblasti.
  • Vzduch – zachovanie prirodzených vetracích koridorov, poletové častice.
  • Energia - efekt zelene na lokalitu projektu.

Retenčno-drenážne parkoviská na princípe obehového hospodárstva. Vegetačné strechy – systémy, výhody, aplikácie. Benchmarky pre prvky zelenej infraštruktúry.
Zelené a sociálne verejné obstarávanie. https://www.poh.sk/plochy.html https://www.narask.sk/l/greenpass-milujeme-zive-mesta/

Personálne a technické zabezpečenie: Odborní pracovníci, lektori, prednášajúci, metodici, moderátori a mediátori.

  1. Vzdelávacie materiály.      2. Technické zabezpečenie praktických ukážok.    3. Odborná príprava lektorov a prednášajúcich.

Hodnotové vyjadrenie zabezpečenia:  Počet lektorov, prednášajúcich: 2 (dvaja)    Personálne výdavky: prvá hodina 90 €/ prednášajúci - lektor           každá ďalšia hodina 60 / prednášajúci - lektor  cestovné

Súvisiacie články