Odborná príprava na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov

Základné údaje:
  • Typ ponuky: semináre a školenia
  • Poskytovateľ Slovenská agentúra životného prostredia
  • Cena Bez poplatku

Vzdelávanie zamestnancov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie sa realizuje na základe zákona zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Všetci štátni zamestnanci alebo zamestnanci vykonávajúci práce vo verejnom záujme, ktorí vykonávajú štátnu správu starostlivosti o životné prostredie, musia spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad. Osobitné kvalifikačné predpoklady sú súhrnom vedomostí a schopností potrebných na výkon niektorých činností na jednotlivých úsekoch štátnej správy starostlivosti o životné prostredie; overujú sa skúškou po absolvovaní odbornej prípravy a potvrdzujú sa osvedčením o získaní osobitných kvalifikačných predpokladov. Viac informácií získate na uvedenej webovej adrese.