Inovačné vzdelávanie pre pedagógov

Základné údaje:
  • Typ ponuky: workshopy, kurzy a tréningy, semináre a školenia
  • Poskytovateľ Slovenská agentúra životného prostredia
  • Cena Bez poplatku

Hlavný cieľ:

Inovácia kompetencií učiteľov a vychovávateľov potrebných pre realizáciu kvalitnej environmentálnej výchovy v školskej praxi aktualizovanej o princípy udržateľného rozvoja.

Rozsah a forma vzdelávania:

50 hodín vzdelávania realizovaného prezenčnou (60 %) a dištančnou formou (40 %).

Obsah vzdelávania:

Obsah vzdelávania pozostáva z teoretických prezentácií a praktických cvičení členených do piatich tematických celkov:

  • Skúmanie (ne)udržateľného rozvoja – podstata a meranie udržateľného rozvoja, príčiny problémov, ekonomika rastu vs. obehová ekonomika;
  • Aj učiteľ je spotrebiteľ – príbeh vecí od ťažby, cez výrobu, distribúciu, spotrebu, po zneškodnenie, príklady obehového hospodárstva, stratégie a zručnosti uvedomelého spotrebiteľa;
  • Zmena klímy alebo iný príbeh – príčiny, dôsledky a opatrenia na prispôsobenie sa alebo zmiernenie dopadov zmeny klímy, questing ako metóda na implementáciu témy;
  • Ako na to v škole – oblasti realizácie environmentálnej výchovy pre udržateľný rozvoj v škole, swot analýza, stanovenie cieľov, didaktické a environmentálne princípy, inovatívne metódy a formy;
  • Projekty v službách envirovýchovy – základy projektového manažmentu, stanovenie problému, smart cieľov, identifikácia cieľovej skupiny, tvorba harmonogramu, koordinátor a tím, monitoring, rozpočet, možnosti financovania projektov environmentálnej výchovy.

Súvisiacie články

Súvisiacie udalosti

Súvisiacie zdroje