Environmentálna výchova v 21. storočí

Základné údaje:
  • Typ ponuky: akreditované vzdelávanie
  • Poskytovateľ Národný inštitút vzdelávania a mládeže
  • Cena Bez poplatku

Zvyčajne na začiatku školského roku, resp. na konci augusta je postupne viacerými krajskými pracoviskami NIVaM zverejnená ponuka na vzdelávania v schválených programoch vzdelávania vrátane inovačného vzdelávania Environmentálna výchova v 21. storočí. V prípade záujmu o toto vzdelávanie, ktoré je určené cieľovým skupinám: učitelia materských škôl, základných škôl, vychovávatelia, majstri odbornej výchovy a učitelia profesijného rozvoja je možné sa v danom čase prihlásiť do niektorej z ponúknutých vzdelávacích skupín.

Vzdelávanie sa zameriava na prepájanie obsahov rôznych učebných predmetov, kladie dôraz na praktickosť, možnosti zvyšovania záujmu detí a žiakov o okolie, ich výchovu smerom k poznaniu, správaniu sa a konaniu v súlade s trendmi udržateľného rozvoja. Poznatky a skúsenosti, ktoré pedagogickí zamestnanci získajú počas vzdelávania, sú východiskom na tvorbu plánov/projektov výchovno-vzdelávacej činnosti s využitím kontextuálnych úloh vo väzbe na environmentálnu problematiku. Absolvent programu vzdelávania vie realizovať plány/projekty výchovno-vzdelávacej činnosti s environmentálnymi aktivitami a posúdiť ich prínos na rozvoj environmentálnej gramotnosti žiakov.